# حکایات_مذهبی

تلنگر

امیدآناستکهمسلمانانومستضعفانجهانبهپاخیزندودادخودراازمستکبرانبگیرندومقدماتفرجآلمحمّد(صلّی‏اللّه‏علیه‏وآله)رافراهمنمایند. صحیفه‏ینورج 19 ص5   خداوندقبلازظهورمنجیآخرالزّمانذرّه‏ایازعلمرابهبشرعطافرمودتاانسانهاخودبهایننکتهواقفگردندکهوقتیعلمدردستانسانهایتربیتنشده(بهتربیت
/ 1 نظر / 8 بازدید